GABIONS

GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA

Els gabions de malla electrosoldada són caixes prismàtiques, els panells o cares s'uneixen entre si mitjançant grapes d'alta resistència (1700 MPa) i es reforcen amb tirants del mateix material a raó de 6 tirants per m2 de parament.

Aplicacions:

  • Contenció del terreny
  • Murs de contenció
  • Canalització de cursos d'aigua
  • Sistema de control de l'erosió
  • Retenció de talusos
  • Pantalla acústica
  • Tanques i tancats
  • Arquietectura i paisatgisme
  • Revestiments de façanes
  • Bioenginyeria

 

Els projectes d'arquitectura, decoració i paisatgisme requereixen amb freqüència d'elements arquitectònics basats en l'ús de la pedra. Els gabions amb panells donen resposta a aquesta necessitat proporcionant una elevada qualitat estètica, una durabilitat extraordinària i una gran facilitat de col·locació.

La rigidesa de la molla ofereix un aspecte extern molt pla i lineal. L'ús dels tensors elimina qualsevol tendència a l'abombollament.

Cada gabió està composat per quatre panells units mitjançant grapes fabricades amb filferro d'alta resistència (1500 MPa) de 3mm de diàmetre i galvanitzat Galfan (Zn9SAI5) de 255gr/m2 (EN10244-2).

Totes les nostres malles electrosoldades compleixen la Norma UNE-EN 10223, que determina resistència, toleràncies, dimensionals del diàmetre, la malla, els panells, mètodes d'assaig, certificats i altres normes de referència.

AVANTATGES

- No precisen fonamentació, tot i que es recomana arrencar els murs amb una base de formigó pobre o tot-u per a una perfecta linealitat del mur
- Drenants
- Fàcil disseny
- Muntatge ràpid
- Ignífugs
- Estètics
- Múltiples possibilitats de farciment en gabions decoratius (no en murs de càrrega): Pedra, residus Inerts, Reciclats
- Ampli ventall de dimensions i llums de malla
- Durabilitat